Medlemskab af Solrød Rideklub

Kære alle
Nu er det tid til at betale kontingent for 2018 og i den forbindelse er der dukket nogle spørgsmål op omkring medlemskab, hvornår skal jeg være medlem og hvornår er jeg et aktivt medlem og hvornår er jeg et passivt medlem.
I klubbens love § 3 står der omkring medlemskab:
MEDLEMSKAB
Klubben optager aktive seniorer og juniorer.
Juniormedlemmer kan kun optages til og med det år, hvori de fylder 18 år.
Juniormedlemmer har stemmeret fra og med det år de fylder 15, men kan ikke vælges til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages, men må ikke være aktiv rytter. Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er betalt.
Deltagelse i arrangementer kan først finde sted fra denne dato.
Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen opnås først efter 3 måneders medlemskab. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til 1. marts.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
Det betyder at, hvis du rider, ja så skal du være aktivt medlem af rideklubben. Hvis du ikke rider men benytter klubbens faciliteter skal du være passivt medlem. Har du en halvpart skal du selvfølgelig også være medlem af rideklubben.
Omkring brugen af klubbens faciliteter står der i klubbens love § 11 følgende
BRUG AF KLUBBENS FACILITETER
Klubbens medlemmer har ret til at benytte klubbens faciliteter efter bestyrelsens anvisninger. Ikke-medlemmer af klubben må kun i begrænset omfang medtages på klubbens områder ifølge et klubmedlem medmindre de er inviteret eller tilskuere i forbindelse med stævner eller andre af klubben etableret arrangementer.
Vedlagt Bilag 1 med en tegning over, de faciliteter Rideklubben kan benytte. Denne opdateres ved ændringer.
Begrænset omfang betyder at du som ikke medlem kan medtages af et medlem som gæst i begrænset omfang. Og hvor går grænsen for begrænset omfang så, ja det betyder at du ikke fast kan møde op hverken hver dag, uge eller måned.
Klubbens område betyder at du ikke må være i ridehuset, på vores springbane eller de udendørs ridebaner, ligeledes må rytterstuerne ikke benyttes. Det betyder også at du ikke kan deltage i klubbens aktiviteter som f.eks. ryttermøder og generalforsamling.
Bestyrelsen håber at ovennævnte kaster lidt lys over de usikkerheder der har været i forbindelse med medlemskab af Solrød rideklub. Og ellers er I velkomne til at spørge.
Det er vigtigt for bestyrelsen at alle betaler hvis klubbens faciliteter bruges og at vi ikke har nogle gratister, dette er ikke fair for dem der altid betaler. Og I det store budget er 250,- årligt for et passivt medlemskab ikke mange penge.
Vh Bestyrelsen