Klubbens love

NAVN

Klubbens navn er Solrød Rideklub, forkortet SOLR.

Klubben er stiftet den 23. november 1976.

Klubbens hjemsted er Solrød Kommune.

§ 2

FORMÅL
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af stævner og ridekonkurrencer af forskellig art samt tillige at arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære især ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3

MEDLEMSKAB
Klubben optager aktive seniorer og juniorer.
Juniormedlemmer kan kun optages til og med det år, hvori de fylder 18 år.
Juniormedlemmer har stemmeret fra og med det år de fylder 15, men kan ikke vælges til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optage, men må ikke være aktive rytter. Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er betalt.
Deltagelse i arrangementer kan først finde sted fra denne dato.
Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen opnås først efter 3 måneders medlemskab. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til 1. marts.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 4

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer betaler et indskud ved indmelding. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

§ 5

KONTINGENT
Årskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Kontingentet indbetales i henhold til bestyrelsens bestemmelser. Er dette ikke betalt senest 1. måned efter forfaldsdag, kan bestyrelsen vælge at slette medlemmet , som derefter kun kan optages igen mod betaling af skyldigt kontingent samt nyt indskud. Sker indmeldelse efter 1. januar skal der kun betales halvt kontingent for det medlemsår, der afsluttes 1. marts.

§ 6

BESTYRELSEN

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år. Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger formand for klubben, formand for sportsudvalg og formand for materialeudvalg i lige år og vælger kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Et medlem af bestyrelsen er samtidig medlem af sportsudvalget. Ingen bestyrelsesmedlemmer må være ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med næstformand og sekretær. Kassereren fører klubbens regnskab og foretager opkrævning af kontingent efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsesmedlemmer skal være amatører. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsgang. Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer. Disse vælges ligeledes for 2 år.”

§7

SPORTSUDVALG

Klubben nedsætter et sportsudvalg på 6 medlemmer. Et medlem af bestyrelsen er samtidigt medlem af sportsudvalget. Bestyrelsen vælger de øvrige 5 medlemmer. Sportsudvalget konstituerer sig med formand og næstformand. Udvalgets opgave er bl.a., at varetage alt vedrørende konkurrencer og stævner, dog bestyrelsen skal foretage den endelige godkendelse. Sportsudvalget har ret til at udtale sig til bestyrelsen i alle sportslige anliggender, inden denne træffer en afgørelse.

§ 8

MATERIALEUDVALG
Klubben nedsætter et materialeudvalg på 3 medlemmer.
Materialeudvalgets opgave er sammen med bestyrelsen, at varetage tilsyn af ridehuse, ridebaner, rytterstuer, materiel m.v. samt tage initiativ til at samle medlemmerne til aktivitetsdage, når dette skønnes at være nødvendigt.

§ 9

BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen sammentræder på forlangender af et bestyrelsesmedlem og i øvrigt ved formandens bestemmelse. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst 4 medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen godkendes af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til den i bestyrelsen aftalte procedure. Bestyrelsessuppleanter har møde- og taleret ved bestyrelsesmøderne, men ingen stemmeret. Stemmeret opnås, såfremt der suppleres for et bestyrelsesmedlem.

§ 10

KLUBBENS MIDLER
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle beslutninger vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen budgetterer hvert år inden generalforsamlingen for næste års budget, der herefter danner grundlag for kontingentfastsættelse af generalforsamlingen.

§ 11

BRUG AF KLUBBENS FACILITETER
Klubbens medlemmer har ret til at benytte klubbens faciliteter efter bestyrelsens anvisninger. Ikke-medlemmer af klubben må kun i begrænset omfang medtages på klubbens områder ifølge et klubmedlem medmindre de er inviteret eller tilskuere i forbindelse med stævner eller andre af klubben etableret arrangementer.

Vedlagt Bilag 1 med en tegning over, de faciliteter Rideklubben kan benytte. Denne opdateres ved ændringer.

§ 12

RIDEHUSKORT
Ridehuskort betales månedsvis eller kvartalsvis forud og senest den 5. i måneden/1. måned i kvartalet. Alle heste, der står opstaldet på Ejerbækgaard skal betale ridehuskort til klubben, medmindre der er tale om føl, der deler boks med deres mor i indtil de er 6 mdr. Derudover skal lejere, der betaler Ejerbækgaard for en boks til fremtidigt brug også betale ridehuskort til klubben. Såfremt der ikke betales rettidigt, eller efter der er blevet rykket for pengene kan bestyrelsen vælge at bortvise medlemmet fra klubbens faciliteter. En bortvisning vil altid ske i samarbejde med Ejerbækgaards ejer. Det er også muligt at købe månedligt undervisningskort til rideklubbens faciliteter, der betales af et medlem for at få en ekstern underviser til at undervise max 4 gange på en måned. Dagskort kan kun købes i særlige tilfælde og kun efter aftale med bestyrelsen. Det er ikke tilladt at benytte rideklubbens faciliteter til hest eller som underviser uden at en af ovennævnte betalinger har fundet sted. Bestyrelsen fastsætter beløbene for ridehuskort og undervisningskort.

§ 13

REGNSKABSÅR
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af klubbens 2 revisorer.

§ 14

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal – se dog §§ 15, 16b, 16c og 19. Stemmeret har personer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre at bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer forlanger en skriftlig afstemning.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formand aflægger beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§ 15

FORANDRING AF LOVE
Til forandring af lovene samt til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen (blanke stemmer tæller ikke som afgivne). Dersom dette ikke opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal træffer afgørelsen.

§ 16a

KARANTÆNE
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 6 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg indenfor 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 16b

UDELUKKELSE
I særlige tilfælde kan bestyrelsen til generalforsamlingen eller ved en ekstraordinær generalforsamling indstille, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 6 måneder. Generalforsamlingen afgør sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller ikke som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- & Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 16c

I det i § 16b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning med et flertal på 2/3 af de afgivende stemmer vedtage (blanke stemmer tæller ikke som afgivne) at Dansk Ride Forbunds Ordens- & Amatørudvalg skal afgøre, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund. Der betales fuldt kontingent i karantæne- / udelukkelsesperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantæne- / udelukkelse kan medføre bortvisning fra klubbens områder.

§ 17

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. januar. Dato og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden skriftligt bringes til medlemmernes kundskab med mindst 14 dages varsel. Ved skriftlig indkaldelse forstås for eksempel at indkaldelsen bliver lagt på klubbens hjemmeside og/eller hængt på klubbens opslagstavle.

§ 18

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske efter samme regler som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 19

OPLØSNING AF KLUBBEN
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, men mindst 14 dages varsel, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den ordinære generalforsamling er vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller ikke som afgivne). Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i Distrikt 3 ved distriktsbestyrelsens foranstaltning.

§ 20

DANSK RIDE FORBUND / DANSK IDRÆTSFORBUND
Solrød Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Ovennævnte love er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. april 1984.

  • Revideret ved generalforsamlingen den 24. januar 1996.
  • Revideret ved generalforsamlingen den 26. januar 1999.
  • Revideret ved generalforsamlingen den 29. januar 2002.
  • Revideret ved generalforsamlingen d. 28. januar 2003.
  • Revideret ved generalforsamlingen d. 25. januar 2005
  • Revideret ved generalforsamlingen d. 31. januar 2006
  • Revideret ved generalforsamlingen d. 25. februar 2014

Sign: Karina Høybye, som dirigent
Sign: Helle Antvorskov, som formand.